Werkwijze

Bureau Beke kiest bewust voor een brede expertise die zich uitstrekt over meerdere facetten van beleidsontwikkeling en -uitvoering. De onderlinge samenwerking tussen de medewerkers, met hun eigen specifieke (wetenschappelijke) achtergrond, zorgt ervoor dat projecten en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Dit geeft mogelijkheden om over de grenzen van bepaalde vraagstukken heen te kijken en andere aspecten bij de oplossingsstrategieën te betrekken.

Belangrijke ondersteunende disciplines binnen ons bureau zijn communicatie, informatica en vormgeving. Dit betekent dat voor de fase van beleidsuitvoering kennis en kunde binnen het bureau aanwezig zijn.

Creatief in onderzoek

Wij zijn creatief in het doen van onderzoek. Afhankelijk van de onderzoeksvraag of de te onderzoeken personen of fenomenen wordt gezocht naar de beste onderzoeksmethode(n). We maken zowel gebruik van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden of een combinatie hiervan.

Realistisch, praktisch en helder

Grote realiteitswaarde van de onderzoeksresultaten en adviezen staan bij Bureau Beke centraal. Resultaten van onderzoek worden vertaald in praktisch bruikbare adviezen waarvan de uitvoering haalbaar wordt geacht. Tegelijkertijd staat de wetenschappelijke aanpak garant voor een gedegen onderbouwing van de resultaten.

De rapportage aan de opdrachtgever is helder en duidelijk: resultaten en adviezen worden concreet beschreven vanuit een op de praktijk gebaseerde visie. Bureau Beke durft zich daarom ook nauw te verbinden aan de voortgang en uitvoering van zijn adviezen.

Wat bieden wij?

  • Bureau Beke voert vooral onderzoek uit. Dit varieert van onderzoek naar jeugd- en groepscriminaliteit, geweldscriminaliteit en openbare ordeverstoringen tot onderzoek naar ernstige vormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
  • Op basis van onderzoek adviseren we ten behoeve van beleidsbeslissingen en de opsporing.
  • We verzorgen op inhoud ook trainingen aan bijvoorbeeld de politie, het jongerenwerk of gemeentefunctionarissen. Voor frontliners ontwikkelden en verzorgen we de training ProActief Signaleren (PAS).
  • We begeleiden en ondersteunen ook projecten op lokaal of landelijk niveau. Te denken valt aan het implementeren van de groepsaanpak in een gemeente of politieregio, het opstellen van veiligheidsanalyses, het schrijven van beheersplannen voor maatschappelijke opvangvoorzieningen of aan het voorzitten van integrale veiligheidsoverleggen.
  • Daarnaast ontwikkelen we instrumenten en methodieken.

Behoefte aan meer informatie over trainingen, methodieken en instrumenten?

Database Aanpakken jeugdgroepen
Gebiedsanalyse ondermijning
Handreiking duiden problematisch jeugdgroepgedrag
Hooligans in beeld
Monitor Vitale Vakantieparken
Organised Crime Lab (OCL)
Risicoanalyse maatschappelijke opvang
Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RIHG)
Training ProActief Signaleren (PAS)