Bureau Beke heeft bewust gekozen voor een brede expertise die zich uitstrekt over meerdere facetten van beleidsontwikkeling en -uitvoering. De onderlinge samenwerking tussen de medewerkers met hun eigen specifieke (wetenschappelijke) achtergrond zorgt ervoor dat projecten en onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken benaderd kunnen worden. Dit geeft mogelijkheden om over de grenzen van bepaalde vraagstukken heen te kijken en andere aspecten bij de oplossingsstrategieën te betrekken.
Belangrijke ondersteunende disciplines binnen ons bureau zijn communicatie, informatica en vormgeving. Dit betekent dat ook voor de fase van beleidsuitvoering kennis en kunde binnen het bureau aanwezig zijn.

Creatief in onderzoek
Bureau Beke is creatief in het doen van onderzoek. Afhankelijk van de onderzoeksvraag of te onderzoeken personen of fenomenen wordt gezocht naar de beste onderzoeksmethode(n). Dit betekent dat we zowel gebruikmaken van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden of een combinatie van deze beide onderzoeksmethoden.

Realistisch, praktisch en helder
Een grote realiteitswaarde van de onderzoeksresultaten en de adviezen staan bij Bureau Beke centraal. Resultaten van onderzoek worden vertaald in praktisch bruikbare adviezen waarvan de uitvoering haalbaar wordt geacht. Tegelijkertijd staat de wetenschappelijke aanpak garant voor een gedegen onderbouwing van de resultaten.
De rapportage aan de opdrachtgever is helder en duidelijk: resultaten en adviezen worden concreet beschreven vanuit een op de praktijk gebaseerde visie. Bureau Beke durft zich daarom ook nauw te verbinden aan de voortgang en uitvoering van zijn adviezen.