Do or don’t

In Publicaties by

Kennissynthese ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit

Van overheidswege bestaat verhoogde aandacht voor jongeren die in de georganiseerde criminaliteit terecht (dreigen te) komen. Door de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid is daarom besloten tot een preventieve aanpak. Dit besluit heeft geleid tot diverse projecten in acht zogenaamde BOTOC-gemeenten. BOTOC staat voor Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Om de beweegredenen voor jongeren om al dan niet in de georganiseerde criminaliteit terecht te komen op een rij te zetten, heeft Bureau Beke in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum een zogenaamde ‘kennissynthese’ uitgevoerd.

Voor de kennissynthese zijn 24 artikelen geanalyseerd om een beeld te geven van de huidige kennis in de wetenschappelijke literatuur. De analyse levert in totaal 59 risicofactoren (waarvan 12 gefundeerde risicofactoren) en 13 beschermende factoren op die bepalend zijn voor ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen. Deels hebben deze factoren betrekking op jongeren, deels op volwassenen. Aangezien de meeste artikelen gericht zijn op volwassenen, is het mogelijk dat de bevindingen niet een-op-een van toepassing zijn op jongeren.

Deze kennissynthese biedt diverse handvatten voor de praktijk. Het gaat dan zowel om kansen om uit de georganiseerde criminaliteit te blijven als risico’s om erin te belanden. Alle verzamelde inzichten kunnen als basis dienen voor een versterking van de huidige aanpak van jongeren die ingroeien of gerekruteerd worden in de georganiseerde criminaliteit. Maar ook eventuele toekomstige initiatieven zijn gebaat bij dit overzicht van do’s and don’ts.

In opdracht van
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Auteurs
Hester de Boer, Henk Ferwerda en Jos Kuppens

Uitgave
Bekereeks, 2022
ISBN 978-94-92255-54-9

Downloaden
Do or Don’t

Bekijk de animatie van het CCV over het onderzoek