Beïnvloed geweld

In Publicaties by

Evaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG)

In 2017 is de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers (WMG) in werking getreden. Deze wet kent verschillende doelen, waaronder het objectiveren van het middelengebruik na geweld, het eventueel verhogen van de strafmaat, het bevorderen van preventie op het gebied van middelengebruik en het tegengaan van recidive van middelengerelateerd geweld. Om te bepalen wat de achtergrond, de doelen, de beoogde werkzame bestanddelen en de beoogde effecten van de WMG zijn, is een planevaluatie uitgevoerd. Vervolgens is aan de hand van politieregistraties, een survey onder politiefunctionarissen (hulpofficieren van justitie) en interviews nader gekeken naar de praktische uitwerking van de wet (procesevaluatie). De plan- en procesevaluatie gelden als input voor een eventuele effectevaluatie, waarin gekeken wordt naar de daadwerkelijke doelbereiking.

De bevindingen in de plan- en procesevaluatie bieden het nodige inzicht in de stand van zaken rondom de WMG. Dit is relevant vanwege verschillende redenen. Zo geven de bevindingen zicht op de achterliggende gedachten en beoogde uitvoering van de wet. Daarnaast bieden deze een actueel beeld van de mate waarin de WMG daadwerkelijk door de politie wordt gebruikt. En ten slotte geven de bevindingen inzicht in aandachtspunten waarmee in een eventuele effectevaluatie rekening gehouden moet worden.

In opdracht van
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Auteurs
Jos Kuppens, Nicole Brouwer en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2022
ISBN 978-94-92255-57-0

Downloaden
Beïnvloed geweld

Nieuwsbericht WODC
Extra inspanningen nodig om wmg vaker in de praktijk te brengen