Huurvoertuigen over de grens

In Publicaties by

Europese lessen met betrekking tot de aanpak van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele doeleinden

In 2019 concludeerden wij in het onderzoek ‘Criminelen achter het stuur’ dat criminelen calculerend en systematisch gebruik maken van huurmotorvoertuigen voor uiteenlopende, ernstige en ondermijnende vormen van criminaliteit. Binnen de autoverhuurbranche bestaat een onwenselijke verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, waardoor zij kwetsbaar is voor misbruik door criminelen. We concludeerden dat een landelijke aanpak voor gebruik van huurauto’s voor criminele doeleinden gewenst is.

Mede naar aanleiding van ons onderzoek uit 2019 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid bezig om de aanpak van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele doeleinden te versterken. In het kader van deze aanpak is aan Bureau Beke gevraagd te onderzoeken hoe andere EU-lidstaten omgaan met deze problematiek en op te tekenen welke oplossingsrichtingen interessant zijn voor de Nederlandse aanpak. Deze publicatie is hier het eindproduct van. Voor dit onderzoek is een combinatie van deskresearch, interviews met experts en stakeholders, en documentanalyse uitgevoerd. Dit heeft erin geresulteerd dat wij in het kader van dit onderzoek in contact zijn gekomen met 43 experts uit 20 landen.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Auteurs
Marjolein Nillessen en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2023
ISBN 978 94 92255 63 1

Downloaden
Huurvoertuigen over de grens
(Summary) Rental vehicles across the border

Relevante publicaties
Criminelen achter het stuur
(Summary) Criminals behind the steering wheel