Evaluatie #Alertprogramma

In Projecten by

In de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gelderland-midden is het #Alertprogramma tot stand gekomen. Het is een preventief instrument om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden, door het geven van bewustwordingslessen aan jongeren, ouders en medewerkers van scholen. Daarnaast wordt er ingezet op het verstevigen van het netwerk rondom jongeren. In de periode 2020-2021 zijn er – inmiddels door heel Nederland – al 240 lessen gegeven aan meer dan 15.000 personen. Bureau Beke is gevraagd om dit #Alertprogramma te evalueren.

Het doel van dit evaluatieonderzoek is om inzicht te geven of het #Alertprogramma bijdraagt aan de bewustwording van de deelnemers van de omvang, nabijheid en impact van criminele ondermijnende activiteiten waarvoor jongeren geronseld worden. En of het bijdraagt aan het herkennen van de ronselpraktijken en het handelingsperspectief. Tot slot wordt nagegaan welke mogelijke aanpassing(en) in het programma nodig zijn. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt een deskresearch, een praktijkoriëntatie en een survey (0- en 1-meting) uitgevoerd.

Opdrachtgever
#Alertprogramma

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Leanne Sixma, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens