Binnen Bureau Beke wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de klanten voor het goed uitvoeren van de diensten van Bureau Beke. De klant moet erop kunnen vertrouwen dat
Bureau Beke zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat Bureau Beke mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en steeds meer digitale diensten stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Bureau Beke is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Bureau Beke geeft middels dit reglement een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit reglement is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Bureau Beke. Dit privacy reglement is in lijn met het algemene beleid van Bureau Beke en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Bureau Beke is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het reglement. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

• Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Bureau Beke gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Bureau Beke houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Bureau Beke zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie

Bureau Beke verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Bureau Beke streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om Bureau Beke diensten goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Bureau Beke gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Bureau Beke voor passende beveiliging van persoonsgegevens die minimaal voldoet aan de wettelijke vereisten. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Bureau Beke afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling en de daarop volgende verwerking aan moeten voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken klant zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Bureau Beke honoreert minimaal alle wettelijke rechten van betrokkenen.

Het privacyreglement wordt iedere twee jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit reglement worden aangekondigd via deze pagina (daar is ook de meest actuele versie van het reglement is te vinden).

Aldus vastgesteld de directie van Bureau Beke op 25 mei 2018