Werken aan werk

In Publicaties by

In de penitentiaire inrichtingen (PI’s) in Nederland wordt sinds 2013 arbeid aangeboden via penitentiaire productiebedrijven, onder de naam ‘In-Made’ (intramurale arbeid) en ‘Ex-Made’ (extramurale arbeid). Het doel is om gedetineerden (werknemers)vaardigheden en eventueel vakbekwaamheid bij te brengen om zo een gunstiger toekomstperspectief voor deze groep te creëren. Ook is het terugdringen van recidive als doel benoemd. Vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid bestond de wens om de effecten van In- en Ex-Made te onderzoeken. Deze rapportage is het resultaat van dit onderzoek.

Voor het onderzoek zijn diverse activiteiten verricht. Zo is een literatuurstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in bepalende factoren voor recidive(reductie). Daarnaast zijn vragenlijsten aan gedetineerden en de begeleidende werkmeesters voorgelegd. Ook zijn met hen en andere medewerkers in penitentiaire inrichtingen gesprekken gevoerd. Ten slotte zijn DJI- en CBS-data van gedetineerden die in 2017 uit detentie kwamen geanalyseerd. Dit om na te gaan in welke (werk)situatie gedetineerden zich na hun detentie bevinden en om te kijken of ze hebben gerecidiveerd.

Het onderzoek levert vanuit verschillende invalshoeken (literatuur en praktijk) inzichten in de motieven van gedetineerden om tijdens detentie te werken en om na detentie invulling te geven aan een dagbesteding. Deze inzichten kunnen mogelijk leiden tot een versterking van In- en Ex-Made in de toekomst.

Auteurs
Jos Kuppens, Juno van Esseveldt, Anton van Wijk

Uitgave
Bekereeks, 2021
ISBN 978-94-92255-43-3

Downloaden
Werken aan werk
Samenvatting
Summary