Asielzoekers in het gareel?

In Publicaties by

Plan-, proces en effectevaluatie werking extra begeleiding- en toezichtlocaties

Sinds eind 2017 is het mogelijk om overlastgevende asielzoekers een maatregel op te leggen en hen te plaatsen in een zogenaamde extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl). De ebtl-maatregel is te beschouwen als een aanvulling op de al bestaande maatregelen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan opleggen. De ebtl-maatregel is vormgegeven als een pilot voor twee jaar en is binnen deze termijn geëvalueerd. De evaluatie valt uiteen in een plan-, een proces- en een effectevaluatie. Het onderzoek resulteert in negen verbetersuggesties voor zowel het plan achter de ebtl-maatregel als de procesmatige uitwerking ervan. Deze suggesties kunnen gebruikt worden om verder invulling te geven aan een maatregel tegen overlastgevende asielzoekers.

Auteurs
Jos Kuppens, Lisa Klein Haneveld, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda

Uitgave
© 2019, WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid. Auteursrechten voorbehouden. Voor deze publicatie is licentie verleend aan Bureau Beke
ISBN 978-94-92255-35-8

Downloaden
download het rapport
download de samenvatting
download de summary