De vinger op de gevoelige plek

In Projecten by

Naar een herijking en onderbouwing van risicocategorieën voor de doelmatige inzet van Bibob in de B7-gemeenten

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument met verschillende toepassingsgebieden: vergunningen, vastgoedtransacties, aanbestedingen en subsidies. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt of mogelijk misbruikt gaat worden, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Bij misbruik kan het gaan om benutten van crimineel geld of het met de vergunning plegen van strafbare feiten.

Met het Bibob-instrument c.q. de Bibob-toets kan voorkomen worden dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

De Wet Bibob heeft in de afgelopen jaren een grotere bekendheid gekregen en het toepassingsbereik is uitgebreid evenals de bevoegdheden ten behoeve van het eigen onderzoek. Het Bibob-onderzoek is een vergaand middel dat de privacy raakt. De B7-gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss, Roosendaal en Tilburg) hebben de wens om het Bibob-instrument daarom weloverwogen en risico gestuurd in te zetten om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn. We willen daarbij ook rekening houden met ontwikkelingen. Herijking van de risico-categorieën is daarom wenselijk.

Onderzoeksvraag
In het uit te voeren onderzoek herijken we risicocategorieën die kwetsbaar zijn en een verhoogd risico hebben op het faciliteren van (ondermijnende) criminaliteit in relatie tot de wet Bibob. We doen dit op verschillende niveaus. Verder onderbouwen we de categorieën uitgesplist naar toepassingsgebied en indicatoren en typeren we ze met een laag, een gemiddeld en een hoog risico.

Methoden van onderzoek
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zetten we verschillende onderzoeksmethoden in. Naast een deskresearch gaat het om een inventariserende online survey onder Bibob-functionarissen in de G40 en andere relevante Bibob-functionarissen, en interviews met  inhoudelijk deskundigen in de B7 en andere relevante stakeholders en een tweetal Organised Crime Labs c.q. Think Thief Teams.

Eindproduct
Het eindresultaat van het onderzoek wordt weergegeven in een ‘kenniskaart risicocategorieën ondermijnende criminaliteit’. Deze kenniskaart geeft een overzicht van risicocategorieën, de onderbouwing en de weging (laag, middel en hoog).

Opdrachtgever
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Onderzoeksteam
Henk Ferwerda, Ellen Harbers, Richard Staring, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens