Voor de verandering

In Publicaties by

Een exploratief onderzoek naar pogingen tot het veranderen van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in Nederland

Deze publicatie doet verslag van een verkennend onderzoek naar homoconversietherapie in Nederland. Conversietherapie heeft – kort gezegd – als doel om de gerichtheid van een niet-heteroseksueel gerichte persoon te veranderen naar heteroseksueel. De onderzoekers sluiten in dit onderzoek aan bij de Engelstalige uitdrukking ‘sexual orientation and gender identity and expression conversion efforts (SOGIECE)’ die een breed palet aan praktijken bestrijkt. Er is onderzocht wat de aard en omvang van het SOGIECE-fenomeen is. In het bijzonder is daarbij aandacht besteed aan de hulpvragers en hulpverleners. Voor de hulpvragers is in kaart gebracht wat de gevolgen van de homoconversiepraktijken zijn geweest. Ook de vraag wat de overheid kan doen SOGIECE-praktijken aan te pakken komt aan bod.

Voor dit onderzoek is uitgebreid gesproken met ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen, hulpverleners en wetenschappelijke experts. Daarnaast hebben de onderzoekers geput uit wetenschappelijke literatuur en zijn er enquêtes gehouden onder personen met een niet-heteroseksuele gerichtheid en geloofsgemeenschappen. Het onderzoek biedt een genuanceerd inzicht in SOGIECE-praktijken in Nederland en laat tevens zien dat het een precair onderwerp is, omdat het zowel aan mensenrechten raakt als aan geloofsovertuigingen.

Auteurs
Bureau Beke: Anton van Wijk, Joey Wolsink en Gerine van Barneveld
Bureau Ateno: Paul Gruter, Peter Kruize en Teddy van Suchtelen

Uitgave
2020, Bekereeks
ISBN 978-94-92255-41-9

Downloaden
Voor de verandering
Kamerbrief met beleidsreactie op rapport ‘Voor de verandering’ over homoconversie