Een scherpe blik op steekwapenproblematiek

In Publicaties by

Literatuuronderzoek naar het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren, hun risicofactoren en motieven, (effecten van) interventies en kansen voor beleid en aanpak

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren van start gegaan. Door middel van lokale en/of landelijke preventieve, proactieve en repressieve acties is getracht het wapenbezit en -gebruik te verminderen. Uit een evaluatie is gebleken dat de acties te breed waren ingestoken, waardoor de doelgroep onvoldoende is bereikt. Ook hebben gemeenten zich afgevraagd of de acties effectief waren of juist averechts hebben gewerkt.

In 2024 wordt gewerkt aan een herijkte aanpak. Bureau Beke is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd een literatuuronderzoek uit te voeren zodat er meer zicht komt op het dragen, bezitten en gebruiken van steekwapens door jongeren. Ook is onderzocht welke risicofactoren en motieven ten grondslag liggen aan het bezitten, dragen of gebruiken van een steekwapen. Tot slot is onderzocht welke interventies in binnen- en buitenland effectief, veelbelovend of ineffectief zijn. Dit laatste om tot een duurzame gedragsverandering bij de jongeren te komen.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid, begeleid door het CCV

Auteurs
Joey Wolsink en Henk Ferwerda

Uitgave
Bekereeks, 2024
ISBN 978-94-92255-66-2

Download
Een scherpe blik op steekwapenproblematiek
Summary