Weeshuistoerisme

In Projecten by

Een onderzoek naar weeshuistoerisme vanuit Nederland, rollen/verantwoordelijkheden van betrokken actoren en handelingsperspectief kabinet

Weeshuistoerisme beslaat een breed spectrum aan activiteiten ten behoeve van weeshuizen of kindertehuizen. Het betreft doorgaans individuen die gedurende hun verblijf in het buitenland hoofdzakelijk of gedeeltelijk sociaal georiënteerd vrijwilligerswerk (of een stage- of als onderzoeksproject vrijwilligersprogramma) willen doen en daartoe tijd en vaak ook geld investeren in instellingen waar kinderen, in hun ogen hulpbehoevend, verblijven.

Jaarlijks zijn er wereldwijd 1,6 miljoen mensen die internationaal vrijwilligerswerk uitvoeren. Zij betalen daar gemiddeld 2.000 euro per reis voor. Informatie over de Nederlandse sector en meer specifiek over betrokkenheid van Nederland(ers) bij weeshuistoerisme is tot op heden vrij beperkt. In het maatschappelijk debat in Nederland zijn de meningen verdeeld over wanneer vrijwilligersprojecten in weeshuizen als bonafide of als malafide zouden moeten worden beschouwd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil meer inzicht in het fenomeen weeshuistoerisme.
De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat is de omvang van weeshuistoerisme vanuit Nederland, welke actoren hebben welke rol/verantwoordelijkheid en wat is het handelingsperspectief voor het kabinet?

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de omvang is van weeshuistoerisme vanuit Nederland, om hoeveel vrijwilligers het gaat, naar welke landen zij reizen, welke actoren welke rol/verantwoordelijkheid hebben, welke particuliere initiatieven en mogelijke financieringsstromen direct of indirect bijdragen aan het in stand houden van weeshuizen, wat het handelingsperspectief voor het kabinet is. Dit wordt vergezeld van een inschatting van de ontwikkeling van de omvang van weeshuistoerisme ten opzichte van eerdere jaren. Een internationale vergelijking met diverse EU landen, de Verenigde Staten, Canada en Australië zal onderdeel uitmaken van het onderzoek

In het onderzoek worden diverse methoden toegepast: literatuurstudie, interviews met respondenten, rondetafelgesprekken en een enquête.

Opdrachtgever
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Samenwerking
Ecorys (hoofdaannemer) en Bureau Beke werken in het kader van dit onderzoek samen.

Onderzoeksteam
Ecorys: Brigitte Slot, Sara Kinsbergen, Niels van Wanrooij en Gabrielle op ’t Hoog
Bureau Beke: Anton van Wijk