Verkennend fenomeenonderzoek naar het gebruik van dating apps voor het plegen van zedendelicten

In Projecten by

Anno 2020 is het gebruik van netwerkapplicaties om sociale ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken, zoals dating apps, wijdverspreid. Hier zit echter ook een risico aan. De gebruiker van een dating app deelt namelijk persoonlijke informatie, waar een crimineel gebruik van kan maken. Door de populariteit van dating apps en gelegenheid die ze bieden voor criminelen, maken criminelen een vals profiel aan en gaan zij op zoek naar potentiële slachtoffers. Uit internationaal onderzoek blijkt dat dit onder andere leidt tot zedendelicten. Ook in Nederland staan er in de media geregeld voorbeelden van dergelijke zaken. Tot dusverre is het echter onbekend in welke mate, door wie en in welke manier zedendelicten worden gepleegd via dating apps in Nederland. Om de politie alerter te maken op dergelijke praktijken en slachtofferschap verder te voorkomen, wordt onderhavig verkennend onderzoek uitgevoerd.
Hiervoor wordt een deskresearch uitgevoerd, bestaande uit een literatuurverkenning, analyse van krantenberichten en analyse van rechtszaken. Daarnaast zullen 25 zaken die betrekking hebben op dit fenomeen en geregistreerd zijn door de politie geanalyseerd worden. Tot slot zullen ten behoeve van het onderzoek interviews plaatsvinden met organisaties/instanties die op enigerlei betrokken zijn bij dit fenomeen. Tot slot gaan we in gesprek met slachtoffers van zedendelicten via dating apps.

Opdrachtgever
Programma Politie & Wetenschap

Projectteam
Anton van Wijk, Joey Wolsink en Nicole Brouwer