Panden met een luchtje

In Projecten by

Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan

Een van de kenmerken van ondermijnende criminaliteit is dat de onderwereld misbruik maakt van de gelegenheidsstructuren die de bovenwereld biedt. Zo proberen criminelen bijvoorbeeld woningen en bedrijfsruimten te huren om drugs op te slaan of te produceren, gestolen goederen onder te brengen, auto’s koud te zetten of criminelen te huisvesten. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij er sprake is van het bewust of onbewust faciliteren van ondermijnende criminaliteit door de bovenwereld.

Wij voeren een onderzoek uit met de volgende vraagstelling: ‘Hoe ziet het fenomeen van verhuur van panden voor criminele doeleinden er uit als het gaat om verschijningsvormen, welke (preventieve) aanpak is er nu voorhanden en hoe staat het met de werking en benutting daarvan én welke mogelijk aanvullende instrumenten kunnen op korte dan wel middellange termijn in werking treden?’

Om zicht te krijgen op de bestaande preventieve aanpak en interessante gesprekspartners voeren we onder andere een deskresearch, een online survey onder stakeholders en 25 (groeps-)interviews met materiedeskundigen uit.

Opdrachtgevers
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda, Rebecca Rijnink, Lisa Klein Haneveld, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens