De ‘Ketengarage BOTOC’

In Projecten by

Door het kabinet is het landelijk project BOTOC (Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit) opgezet. De gemeente Arnhem is één van acht geselecteerde gemeenten die invulling gaan geven aan een lokale aanpak. De Arnhemse aanpak spitst zich toe op het voorkomen van drugscriminaliteit, specifiek onder jongeren. Gebleken is namelijk dat zowel de handel door en het bezit van drugs onder jongeren een aandachtspunt is. De Arnhemse aanpak kent zes deelprojecten. Dit zijn zowel preventieve als repressieve projecten, waarin wordt samengewerkt met onder andere scholen, wijkteams, politie, OM, straatcoaches, jeugd- en jongerenwerkers.

Aan Bureau Beke is gevraagd om het Arnhemse BOTOC-project te monitoren en te evalueren. Hiervoor worden zeswekelijkse overleggen bijgewoond en de belangrijkste partners geïnterviewd. Ook wordt een deskresearch uitgevoerd op de plannen die per deelproject geschreven zijn. Verder worden periodieke metingen onder de ketenpartners uitgevoerd, om te kijken wat zijn van het belang vinden en hoe zij aankijken tegen de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de doelen en de deelprojecten. Dit alles wordt weer via ketenintervisieoverleggen teruggekoppeld. Uiteindelijk zullen de bevindingen van de zes deelprojecten opgetekend worden en zullen concrete suggesties worden gedaan om de keten te optimaliseren.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Projectteam
Henk Ferwerda en Jos Kuppens