Convenant groene handhaving Noord-Brabant

In Projectenby

Een tussentijdse evaluatie

Wij voeren een tussentijdse evaluatie uit van het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’. Het convenant is te zien als het kader om binnen concrete programma’s samenwerking tussen en optreden van groene buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s), werkzaam in domein II buiten de grenzen van het werkgebied van hun eigen werkgever mogelijk te maken. Inmiddels zijn er twee concrete programma’s. te weten het interventiearrangement wildcrossen en toezicht en handhaving natuurgebieden.

In de evaluatie gaan we na of er technische/juridische onvolkomenheden of andere belemmeringen zijn bij de toepassing van het convenant, kijken we hoe het staat met de samenwerking tussen de ruim 60 convenantpartners en brengen we de eerste opbrengsten van de samenwerking in beeld. Hiertoe voeren we diverse gesprekken, zetten we een survey uit en draaien we operationele diensten c.q. acties mee.

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Joey Wolsink en Juno van Esseveldt