Lees meer

Youth Cyber Team

In Projecten by

Samen met AM Supportteam, Presikhaaf University en de gemeente Arnhem gaan we een training ontwikkelen en jongeren trainen om dader- en slachtofferschap van cybercriminaliteit te voorkomen en de cyberveiligheid te vergroten!

Lees meer

Ongehoord ongenoegen

In Projecten by

Voor de overheid is het relevant om te kijken hoe met kritische doelgroepen omgegaan kan worden. Dit om zowel landelijke als lokale overheid enig handelingsperspectief te bieden om met deze doelgroepen om te gaan. Aan Bureau Beke is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om te onderzoeken of, en zo ja, welke praktische handvatten zijn te geven om maatschappelijke onrust te kanaliseren?

Lees meer

Over kennis gesproken

In Projecten by

Jaarlijks worden diverse praktijkonderzoeken binnen de Gebiedsgebonden Politie (GGP) uitgevoerd. Het is alleen de vraag of de onderzoeken aansluiten bij de kennisbehoefte in de basisteams (BT’s) en of de kennis op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de GGP benut wordt c.q. doorwerking heeft. Daarom zal in opdracht van de Nationale Politie onderzoek verricht worden onder “aanbieders” (onderzoekers) en “ontvangers” (GGP’ers). Dit ten eerste om te kijken of vooraf rekening gehouden is met de kennisbehoefte en ten tweede of de kennis binnen de GGP verspreid en toegepast wordt.

Lees meer

Samen criminaliteit bestrijden

In Projecten by

In het onderzoek ‘van agenda naar actie’ inventariseren we de actuele vormen van criminaliteit waar het bedrijfsleven mee te maken heeft. Dit doen we door deskresearch, een online survey onder ondernemers en interviews.

Lees meer

Hoe werkt het vernieuwde 7 stappenmodel in de praktijk?

In Projecten by

Sinds de eeuwwisseling kennen we in ons land voor partners in het veiligheidsdomein een methode om groepen jongeren die problematisch gedrag veroorzaken te signaleren, integraal in beeld te brengen en effectief aan te pakken. Eerst kenden we hiervoor de shortlistmethodiek en later het 7 stappenmodel.

Lees meer

Boa’s met beelden (vervolgproef)

In Projecten by

Van februari 2020 tot februari 2021 heeft Bureau Beke een proef met bodycams voor Nijmeegse boa’s gemonitord. Uit die proef komt duidelijk naar voren dat de boa’s zich door het gebruik van de bodycams veiliger voelen. In een vervolgproef zal gekeken worden in hoeverre de inzet van de bodycam iets toevoegt aan het professioneel handelen van de boa’s.

Lees meer

De ‘Ketengarage BOTOC’

In Projecten by

Door het kabinet is het landelijk project BOTOC opgezet. De gemeente Arnhem is één van acht geselecteerde gemeenten die invulling gaan geven aan een lokale aanpak. Wij zullen het Arnhemse BOTOC-project – dat zich toespitst op het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren – monitoren en evalueren.

Lees meer

Foto van de stad

In Projecten by

In 2017 werd in de gemeente Deventer voor het eerst een sentimentenmonitor uitgevoerd. We maakten toen een eerste ‘foto’ die een beeld geeft van onderlinge verhoudingen en eventuele spanningen tussen groepen. In het najaar van 2021 maken we een update van dat beeld.